Slovak l English

  

Základnou funkciou softvérového riešenia Oil Fluid Management Solution je plánovanie a vyhodnocovanie mazania strojov. Softvér Oil na základe mazacích predpisov jednotlivých strojov naplánuje na každý stroj jednotlivé mazania. Pracovníci zodpovední za vykonanie mazania si každý deň vytlačia plán mazania na jednotlivé stroje. Potom ich obídu a do každého doplnia potrebné množstvo maziva, pričom si do vytlačeného plánu poznačia použité množstvo maziva. Po návrate k počítaču zapíšu do programu Oil koľko maziva použili a na akých strojoch. Tomuto procesu sa vraví ručný zber a zápis údajov. Dá zautomatizovať použitím inteligentnej čítačky čiarových kódov s nainštalovaným programom Yamatec PocketOil.

Zautomatizovaním zberu údajov sa docieli zvýšenie spoľahlivosti zadávania údajov, pretože odpadá ručné prepisovanie údajov do počítača. Zároveň sa zvýší produktivita práce zamestnancov, pretože pomalé ručné prepisovanie údajov je nahradené ich automatickým prenosom z čítačky do počítača. Program PocketOil je nepovinnou súčasťou riešenia Oil Fluid Management Solution. Keďže však významne zvyšuje produktivitu práce, znižuje riziko chýba a zvyšuje konfort práce používateľov, väčšina zákazníkov si bez neho nevie predstaviť zber údajov a ich prenos do počítača.

 

Yamatec PocketOil

Pre automatizovaný zber údajov o vykonaných mazacích činnostiach sa používa čítačka čiarových kódov s operačným systémom Windows CE 6.0. V čítačke je nainštalovaný program Yamatec PocketOil. Na každom mazacom mieste stroja je umiestnený štítok s čiarovým kódom identifikujúcim stroj a jeho mazacie miesto. Štítky sa tlačia v programe Yamatec Oil.

 

                 

 

Počas mazania má pracovník po ruke čítačku so spusteným programom Yamatec PocketOil. Po vykonaní mazania načíta čiarový kód mazacieho miesta. Na displeji čítačky sa mu ukáže o aký stroj a jeho časť sa jedná a aké mazivo sa tam používa. Potom pracovník zadá typ mazacej činnosti (napr. doplnenie alebo výmena) a zadá množstvo použitého maziva. Túto činnosť pracovník urobí po mazaní každého stroja. Či už bolo mazanie plánované alebo bolo vykonané ako mimoriadne.

 

     

 

Po skončení prác na všetkých strojoch sa pracovník vráti k počítaču a z čítačky z programu Yamatec PocketOil nahrá údaje o vykonaných činnostiach do počítača do programu Yamatec Oil. Po propojení čítačky cez USB kábel k počítaču sa na obrazovke počítača v programe Yamatec Oil zobrazia mazacie činnosti v nej nahraté. Užívateľ ich môže skontrolovať a potom stlačením jedného tlačidla sa všetky údaje prenesú do počítača.

 

 

S pomocou čítačky čiarových kódov a programu Yamatec PocketOil môžete v teréne zbierať údaje aj o ďalších činnostiach týkajúcich sa starostlivosti o stroje. Môžete zapisovať do nej údaje o vykonaných laboratórnych testoch mazív (meranie koncentrácie, pH, vodivosť, teplota), o množstvách vyzbieraných odpadov mazív zo strojov či o skladových príjmoch, výdajoch alebo inventúrach. Všetky tieto typy údajov sa potom jednoduchým, užívateľsky príjemným spôsobom nahrajú do počítača do programu Yamatec Oil.

 


       
     
 

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap