Slovak l English

 

Oil Fluid Management Solution pozostáva z nasledovných častí.


1. Program Yamatec Oil nainštalovaný na počítači so systémom Windows. Slúži na plánovanie a vyhodnocovanie mazania strojov vo vašej firme. Je základnou a povinnou súčasťou celého riešenia.

2. Program Yamatec PocketOil nainštalovaný v čítačke čiarových kódov so systémom Windows CE 5.0 alebo 6.0. Slúži na zber údajov v teréne o vykonaných mazacích činnostiach. Je voliteľnou súčasťou riešenia.

3. Webstorage service je služba zálohovania dát programu Oil cez internet na bezpečné servery firmy Yamatec. Jedná sa o službu zvyšujúcu bezpečnosť dát programu Oil. Je voliteľnou súčasťou riešenia. 

 

Yamatec Oil

Základnou súčasťou Oil Fluid Management Solution je program Yamatec Oil. Je to štandardná aplikácia pre operačný systém Windows nainštalovaná na počítači.          Po správnom vyplnení základných údajov vie program generovať v mesačných cykloch denné plány mazania na jednotlivé stroje.       Na používanie programu Oil nie je treba žiadne ďalšie softvérové ani hardvérové vybavenie, ako je napríklad vyhradený SQL či aplikačný server.
Nachádzajú sa v ňom základné údaje nutné k plánovaniu a vyhodnocovaniu mazacích činností. Obsahuje v sebe pracovný kalendár firmy, organizačnú štruktúru firmy, zoznam oprávnených používateľov, zoznam používaných mazív, zoznam strojov a ich mazacích predpisov. Ďalej obsahuje skladový modul a modul na sledovanie laboratórnych testov mazív. Používateľ tak vie presne v ktorý deň sa majú vykonať aké mazacie činnosti na akých strojoch. Po ich vykonaní je program schopný poskytovať tlačové zostavy sumarizujúce spotrebu mazív za zvolené obdobie podľa stredísk alebo jednotlivých strojov. Jeho používaním nevznikajú žiadne dodatočné finančné náklady. Keďže sa jedná o samostatne fungujúcu aplikáciu, nepotrebujete na jej beh podporu interného či externého IT partnera.


 

Yamatec PocketOil

Voliteľnou súčasťou Oil Fluid Management Solution je program Yamatec PocketOil. Je to aplikácia pre operačný systém Windows CE nainštalovaná v čítačke čiarových kódov.         Okrem zberu údajov o mazaní je možné s čítačkou s nainštalovaným programom PocketOil zbierať aj iné údaje vznikajúce pri správe mazania strojov.       Nahranie vyzbieraných údajov z čítačky do počítača je jednoduché. Stačí ju pripojiť cez USB kábel k počítaču a o ostatné sa postará program Oil.
S pomocou čítačky môže užívateľ ľahko a rýchlo zbierať údaje o mazaní strojov počas ich mazania. Jednoduchým načítaním čiarového kódu mazacieho miesta stroja a následným zadaním použitého množstva maziva. Do čítačky môžete zapisovať napríklad množstvá vyzbieraných odpadov mazív alebo namerané kvalitatívne hodnoty mazív (koncentrácia, pH, vodivosť, teplota). Komunikácia s čítačkou je užívateľsky príjemná. Od prvotnej inštalácie programu PocketOil do čítačky, cez nahranie základných údajov do čítačky až po pravidelné nahrávania údajov z čítačky prebieha všetko v maximálnej miere automaticky. Na obsluhu nie su kladené žiadne nároky.

                   

 

Webstorage service

Voliteľnou súčasťou Oil Fluid Management Solution je služba Webstorage. Slúži na zálohovanie údajov programu Yamatec Oil na servery firmy Yamatec.         Zálohovanie dát na Webstorage servery je nepovinné. Záleží na rozhodnutí užívateľa, či túto službu využije alebo nie.        
V užívateľom definovaných pravidelných intervaloch sú zašifrované dáta odoslané cez internet do on-line úložiska. Zvyšuje sa tým bezpečnosť dát, ktoré sú tak zálohované na mieste nezávislom od užívateľovej IT infraštruktúry. Samozrejme program Oil vie zálohovať dáta aj štandardným spôsobom na lokálne záložné médiá, napr. na externý disk alebo na sieťový disk.  

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap