Slovak l English


K čomu slúži Oil Fluid Management Solution

Každý manažér riadiaci údržbu väčšieho počtu zariadení dobre vie, ako je veľmi obtiažne plánovať, sledovať a vyhodnocovať všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o ich mazanie. Je veľmi obtiažne bez správneho softvérového nástroja riadiť mazanie veľkého množstva strojov. Pričom len použitie správneho maziva v správny čas a na správnom mieste zaručí bezproblémový chod strojov a zariadení.

V takom prípade je treba využiť na riadenie a vyhodnocovanie mazacích činností softvérové riešenie Oil Fluid Management Solution, pozostávajúce z počítačového programu Yamatec Oil, programu Yamatec PocketOil nainštalovaného v čítačke čiarových kódov a online zálohovacej služby Webstorage service. Začnite toto riešenie používať a využite všetky jeho možnosti na zvýšenie spoľahlivosti vašej výroby. Plánovacie schopnosti programu vám umožnia presne plánovať prácu ľudí pri starostlivosti o stroje. S Oilom nikdy nezabudnete vykonať potrebné mazanie a tým minimalizujete prípadné ľudské chyby. S reportovacími funkciami môžete vyhodnocovať spotrebu mazív a včas predpovedať hroziacu poruchu. S analytickými tlačovými zostavami môžete neustále zlepšovať procesy starostlivosti o stroje vo vašej firme a tým zvyšovať efektívnosť ich využitia.

Program Yamatec Oil umožňuje veľmi precízne plánovať starostlivosť o zverený strojový park. Správne načasovania mazania strojov významným spôsobom znižuje riziko poruchy stroja alebo linky strojov a tým pádom zastavenia výroby. Zároveň s ním môžete evidovať namerané hodnoty mazív (koncetrácia, pH, vodivosť, teplota) čím zabezpečíte, že v prípade zhoršujúcej sa kvality maziva budete o tejto skutočnosti vopred informovaný a budete mať dostatok času na vykonanie nápravných opatrení. S programom Yamatec Oil môžete tiež evidovať množstvá vyprodukovaných odpadov mazív, čím vaša firma získa lepší prehľad o odpadovom hospodárstve.

Dobre udržovaný stroj má dlhšiu životnosť, mazanie v správny čas zároveň predlžuje potrebné intervaly medzi údržbou stroja. Toto všetko sa v konečnom dôsledku prejaví na znížení celkových nákladov firmy. Naopak, škody spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o stroje výrazne prevyšujú náklady na správne vykonávané mazanie. S pomocou software Yamatec Oil dokážete v maximálnej miere zautomatizovať plánovanie a vykonávanie mazacích činností. To znižuje možnosť chyby ľudského faktoru. Oil Fluid Management Solution bol navrhnutý v spolupráci s pracovníkmi firmy poskytujúcej celosvetovo výrobky a služby v oblasti mazania strojov.

Pre zber údajov v teréne o vykonaných mazacích činnostiach, nameraných hodnotách mazív či o zbere odpadov je vhodné použiť čítačku čiarových kódov s nainštalovaným programom PocketOil. Tá umožní pracovníkom vykonávajúcim mazanie, meranie a zber odpadu priamo po vykonanej činnosti zapísať množstvo použitého maziva, nameranú hodnotu či množstvo odpadu. Po príchode k počítaču sú potom údaje jednoduchým spôsobom nahrá do počítača.

Používanie čítačky významne urýchľuje zber údajov a  ich nahrávanie do počítača, čím zvyšuje produktivitu práce zamestnancov. Zároveň znižuje riziko chýb pri prenose údajov do počítača.

Online zálohovanie Webstorage service zvyšuje bezpečnosť vašich dát. Tie sú okrem vášho počítača uložené aj na bezpečných serveroch firmy Yamatec. V prípade poruchy hardvéru počítača a v prípade že lokálna záloha dát nie je k dispozícii, sú dáta z webstorage poskytnuté zákazníkovi na základe autorizovanej požiadavky. Využívanie online zálohovania je nepovinné a dáta sa nezačnú odosielať na webstorage bez zákazníkovho súhlasu a poskytnutia prístupových údajov zo strany dodávateľa zákazníkovi.

 

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap