Slovak l English


Stroje

 

Hlavným účelom Yamatec Oil Fluid Magagement Solution je starostlivosť o stroje. Preto je jeho centrálnou súčasťou zoznam strojov vo firme. Aby sme mohli riadiť všetky činnosti týkajúce sa starostlivosti o zverené stroje a zariadenia, je treba vytvoriť v programe ich zoznam. V ňom môžeme mať prakticky neobmedzený počet strojov. Všetky ostatné činnosti v programe sa točia okolo strojov. Či už je to plánovanie mazania, evidovanie vykonaných mazacích činností, laboratórne testy mazív alebo zber odpadov zo strojov.

Údaje, ktoré evidujeme o stroji, sa dajú rozdeliť na štyri základné okruhy.

  • Základné údaje
  • Mazací predpis
  • Vyťaženosť stroja
  • Pracovný kalendár stroja

 

Základné údaje

Každý stroj musí mať vyplnené niektoré základné údaje, ktoré ho charakterizujú. Sú to najmä jeho číslo, názov, stredisko prípadne linka na ktorom sa nachádza, dátum zaradenia do evidencie, typ stroja a jeho umiestnenie.

 

Mazací predpis stroja

Centrálnym bodom celého programu Yamatec Oil je mazací predpis stroja. Je to miesto, kde popisujeme aké časti má stroj, aké mazivo sa na danej časti používa a aké typy mazacích činností na danej časti s mazivom vykonávajú. Mazací predpis vždy vychádza z podkladov výrobcu stroja, ktorý určuje v akých intervaloch a aké mazivo sa má použiť na ošetrovanie mechanických častí stroja. Mazací predpis je štruktúrovaná informácia, preto je aj v programe zobrazený hierarchicky v strome predpisu. Pod názvom stroja sú zobrazené jeho mazacie miesta. Pod každým z nich sa nachádzajú mazacie činnosti vykonávané na danom mazacom mieste. V pravej časti sú zobrazené detaily o vybranom mazacom mieste a činnosti.

 

Vyťaženosť stroja

Každý stroj pracuje určitý počet hodín denne. Napríklad ak beži na jednu smenu, je jeho denná vyťaženosť 8 hodín. Ak na dve smeny, tak je to 16 hodín. V mazacom predpise stroja je u každej činnosti určené, po koľkých hodinách práce stroja je ju treba znova vykonať. Napríklad ak je treba nejakú činnosť urobiť každých 80 hodín behu stroja, tak ak je vyťaženosť stroja 8 hodín denne, tak je danú činnosť treby vykonať raz za 10 pracovných dní. Ak však stroj pracuje 16 hodín denne, tak je treba túto činnosť vykonať raz za 5 dní. Vyťaženosť stroja sa môže počas roka meniť. Napríklad zo začiatku roka stroj môže pracovat na jednu smenu, neskoršie keď sa zvýši odbyt môže stroj pracovať na dve smeny. A neskoršie sa zase vrátiť na jednosmennú prevádzku.

 

Pracovný kalendár stroja

Pre naplánovanie presného dňa, kedy je treba konkrétnu mazaciu činnosť vykonať, je treba poznať okrem jej periódy a vyťaženosti stroja aj pracovný kalendár stroja. To znamená vedieť v ktoré dni stroj pracuje a v ktoré nie. Teda poznať jeho pracovné a nepracovné dni. Obvykle sú pracovné dni pondelok až piatok a nepracovné dni sobota a nedeľa. Nepracovné dni sa však môžu vyskytnúť aj cez pracovný týždeň ako napr. štátne sviatky, celozávodné dovolenky alebo plánované odstávky výroby. Pracovné dni sa zase môžu vyskytnúť aj v sobotu či nedeľu, ak sa firma rozhodne vtedy pracovať. Preto je u každého stroja možné nastaviť jeho individuálny pracovný kalendár. Ten sa vytvorí automaticky pri zapísaní stroja do zoznamu strojov v programe Yamatec Oil. Pričom sa ako vzor pracovného kalendára stroja zoberie celofiremný pracovný kalendár, ktorý je tiež v programe Yamatec Oil. Od toho okamihu je však individuálny pracovný kalendár stroja nezávislý od celofiremného. Môžeme v ňom vykonávať zmeny bez toho, aby sa tieto zmeny premietli do pracovných kalendárov strojov. Samozrejme keď robíme zmenu, ktorá sa týka všetkých strojov vo firme (napr. zápis celozávodnej dovolenky), tak takúto zmenu je lepšie urobiť v celofiremnom zozname strojov a odtiaľ sa automaticky prenesie do pracovných kalendárov strojov.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap