Slovak l English

 

Skladové karty

 

Pri mazaní strojov sa spotrebúvajú mazivá. Obsluha si ich berie zo skladu mazív. Aby bol stále prehľad o aktuálnych stavom mazív na sklade, je v programe Yamatec Oil zoznam skladových kariet. Na každej je jedno mazivo.

 

Na skladovej karte sú údaje číslo skladovej karty, typ maziva, jeho názov, skrátený názov, skladová merná jednotka, mazacia merná jednotka, aktuálne množstvo na sklade a minimálne bezpečné množstvo.

 

Pri dodávke maziva na sklad užívateľ zapíše ručne príjemku na dané mazivo, čím sa množstvo maziva na skladovej karte zvýši. Pri potvrdení plánovanej mazacej činnosti alebo pri zápise neplánovanej mazacej činnosti sa automaticky vytvorí skladová výdajka na použité množstvo maziva a zároveň sa zníži množstvo na skladovej karte. V prípade inventúry na sklade je možné do programu zapísať invenúru skladovej karty, ktorá opraví množstvo na skladovej karte podľa reálneho stavu v sklade.

Okrem štandardnej tlačovej zostavy zoznamu skladových kariet z ich aktuálnym stavom je možné si pozrieť na obrazovke históriu pohybov skladových kariet a vývoj skladového množstva.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap