Slovak l English

 

Mazacie činnosti

 

Plány mazania sa skladajú z jednotlivých mazacích činností. Každá činnosť presne určuje, kedy, na akom stroji a jeho časti, akým mazivom aký typ mazania je treba vykonať. Ak má firma desiatky až stovky strojov, plán mazania môže obsahovať mesačne stovky až tisíce jednotlivých naplánovaných mazacích činností. Ich počet závisí od toho, ako precízne sú nastavené mazacie predpisy strojov. Ak tieto obsahujú u každého stroja iba činnosti vykonávané raz za dlhší časový úsek (napr. výmena oleja), tak mesačne budeme mať menšie množstvo naplánovaných mazacích činností. Ak mazacie predpisy strojov obsahujú aj často vykonávané mazacie činnosti (napr. každotýždenná kontrola stavu oleja), môže mesačný plám mazania obsahovať veľké množstvo naplánovaných mazacích činností.

V zozname mazacích činností sú čiernou farbou zobrazené plánované mazacie činnosti, ktoré ešte neboli vykonané, teda nie sú splnené. Modrou farbou sú zobrazené už vykonané a splnené plánované mazacie činnosti. U nich je vidieť dátum a čas vykonania mazania a použité množstvo maziva. Ak sa použité množstvo líši od plánovaného, tak je táto skútočnosť zvýraznená žltým trojuholníkom.


Každá jednotlivá mazacia činnosť v zozname obsahuje detailné informácie o plánovanom mazaní a ak už bolo vykonané, tak aj údaje o vykonaní.

 

S mazacími činnosťami je možné urobiť nasledovné operácie.

 • Potvrdiť vykonanie nesplnenej mazacej činnosti, t.j. zapísať dátum, čas a množstvo použitého maziva.
 • Stornovať splnenie už vykonanej mazacej činnosti, t.j. vrátiť ju do stavu akoby bola ešte nesplnená.
 • Zrušiť nesplnenú mazaciu činnosť, t.j. označiť ju za činnosť, ktorú z rôznych dôvodov nevykonáme, aj keď je naplánovaná.
 • Preplánovať nesplnenú mazaciu činnosť, t.j. zmeniť jej plánovaný dátum na iný.

 

Mazacie činnosti rozdelujeme na dve hlavné skupiny.

 • Plánované mazacie činnosti, sú také činnosti, ktoré program vytvoril pri generovaní mazacieho plánu na základe mazacieho predpisu stroja a na základe toho, kedy daná činnosť bola na danom stroji naposledy vykonaná. Napr. ak v mazacom predpise konkrétneho stroja máme nastavené, že kontrola oleja sa robí raz 40 hodín a stroj pracuje denne na jednu osemhodinovú smenu od pondelka so piatka, tak ak posledná kontrola oleja na tomto stroji bola vykonaná v utorok, tak program naplánuje ďalšiu výmenu oleja na nasledujúci týždeň v utorok.
 • Neplánované mazacie činnosti, sú také činnosti, ktoré neboli naplánované, ale z rôznych dôvodov ich bolo treba vykonať. Môže sa napr. stať, že z dôvodu poruchy stroja došlo k úniku kvapalín, vtedy treba neplánovane doplniť mazivo do stroja

Rozdiel medzi plánovanou a neplánovanou činnosťou je ten, že u plánovanej činnosti sú vyplnené údaje plánovaný dátum a plánované množstvo maziva. U neplánovaných činností sú tieto údaje prázdne. Pri splnení plánovanej činnosti alebo pri zápise neplánovanej činnosti sa automaticky vytvorí skladová výdajka na mazivo použité v mazacej činnosti. Množstvo maziva na výdajke bude rovnaké ako bolo použité množstvo maziva na mazacej činnosti. Tým sa automaticky zníži množstvo maziva na sklade.

 

Splnenie mazacích činností môžete robiť ručne v programe Yamatec Oil. T.j. do konkrétnej mazacej činnosťi, ktorá bola vykonaná sa zapíše dátum a čas vykonania a použité množstvo maziva. Podobne sa ručne môže zapísať aj vykonanie neplánovanej mazacej činnosti. Druhou možnosťou je používať na zber údajov o vykonaných mazacích činnostiach čítačku čiarových kódov s nainštalovaným programom Yamatec PocketOil. V takom prípade pracovník ihneď po vykonaní mazania načíta čítačkou čiarový kód mazacieho miesta stroja a zapíše do čítačky použité množstvo maziva. Po vykonaní všetkých mazaní sa vráti k počítaču, pripojí k nemu čítačku a v programe Yamatec Oil spustí funkciu nahrania údajov z čítačky do počítača. Program nájde v čítačke plánované činnosti a prepíše z čítačky do počítača do plánovanej činnosti dátum, čas a použité množstvo maziva. Ak v čítačke nájde neplánovanú mazaciu činnosť, vytvorí v počítači neplánovanú mazaciu činnosť s údajov v čítačke. Tento postup je výrazne rýchlejší oproti ručnému plneniu mazacích činností a zároveň znižuje možnosť chyby zadávania údajov.

 

Plnením plánovaných mazacích činností a zápisom neplánovaných mazacích činností do programu zapisujeme postupne informácie o množstvách použitých mazív pri mazaní strojov. Program Yamatec Oil obsahuje niekoľko tlačových zostáv sumarizujúcich za zvolené obdobie spotrebu mazív. Môžete si vypísať zoznam vykonaných mazacích činností, môžete si vypísať celkové spotrebované množstvá po mazivách, môžete si vypísať celkové spotrebované množstvá po strojoch, atď. Program obsahuje nasledovné tlačové zostavy.

 • Zoznam mazacích činností
 • Sumár mazacích činností
 • Spotreba mazív na stroj
 • Spotreba mazív po strojoch
 • Spotreba aditív
 • Spotreba vody
 • Ročný vývoj mesačnej spotreby maziva na stroj
 • Vývoj mesačnej spotreby mazív na stroj

Bližšie informácie o týchto tlačových zostavách nájdete v popise modulu Reporting.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap