Slovak l English

 

Laboratórne testy

 

Emulzie a pracie médiá musia pre svoju správnu funkciu splňovať určité parametre. Ak ich nespĺňajú, ich učinnosť sa znižuje, čo môže viesť k nesprávnemu fungovaniu stroja prípadne k jeho zvyšenému opotrebovaniu a znižovaniu životnosti. Preto je treba tieho parametre neustále merať a sledovať ich aktuálnu hodnotu a vývoj ich hodnoty v čase, teda sledovať ich trend. V programe Yamatec Oil môžeme evidovať nasledujúce parameter emulzií a pracích médií.

  • orientačná koncentráca meraná refraktometrom
  • reálna koncentrácia meraná titráciou
  • pH
  • vodivosť
  • teplota

Tieto hodnoty musia byť v určitých hraniciach. Koncentrácia musí byť medzi stanovenou minimálnou a maximálnou hodnotou, pH musí dosahovať stanovenú minimálnu hodnotu a vodivosť stanovenú maximálnu hodnotu. Teplota nemá stanovené žiadne hranice, eviduje sa iba jej aktuálne nameraná hodnota.

Pre zápis nameraných hodnôt laboratórnych testov mazív je v programe modul laboratórnych testov. Do neho sa zapisujú namerané parametre mazív na jednotlivých strojoch. Zápis je možné urobiť ručne alebo s pomocou čítačky čiarových kódov s nainštalovaným programom PocketOil.

 

Každý záznam o laboratórnom teste maziva obsahuje informáciu o dátume a čase testu, o stroji a jeho mazacom mieste kde bol test vykonaný, o mazive ktoré bolo testované a o nameraných hodnotách a ich prípustných hranicicach. Ak je hodnota mimo hraníc, je pri nej zobrazený žltý trojuholník. U koncentrácií sa nameraná hodnota prepočítava s pomocou koeficientu a korekčného faktoru na výslednú vypočítanú hodnotu.

 

Z množstva nameraných hodnôt je možné vytlačiť dve tlačové zostavy.

  • Zoznam laboratórnych testov
  • Grafický výstup

Prvý odošle do Excelu všetky údaje o laboratórnych testoch vykonaných za stanovené obdobie. V Exceli je potom možné z údajmi ďalej pracovať podľa potrieb pracovníka. Druhá tlačová zostava zobrazí na obrazovke graf vývoja nameraných hodnôt za stanovené obdobie vybraného stroja. Aj túto tlačovú zostavu je možné odoslať do Excelu (dáta aj graf). Viac o tlačových zostavách nájdete v popise modulu Reporting.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap