Slovak l English


Všeobecný popis používania čítačky čiarových kódov

 

Každodennou prácou v programe Yamatec Oil je zber a zápis údajov o vykonaných činnostiach. Teda o tom, kde sa vykonalo aké mazanie, kde sa namerala aká hodnota laboratórneho testu maziva, kde sa vyzbieral aký odpad maziva. Podobne sa zapisujú údaje o prijatom množstve maziva do skladu, údaje o výdaji maziva zo skladu. Všetky tieto údaje sa do programu zapisujú ručne. Keď pracovník vykoná u stroja alebo v sklade nejakú prácu, zapíše si potrebné údaje na papier a po skončení práce ich prepisuje do počítača. Tento proces je ale zdĺhavý a pri prepise môže dôisť k chybám. Preto je možné spolu s programom Yamatec Oil používať program Yamatec PocketOil. Ten sa nainštaluje do kompatibilnej čítačky čiarových kódov (napr. Unitech HT680). Zároveň sa v programe Yamatec Oil vytlačia štítky mazacích miest strojov s čiarovým kódom a tieto sa nalepia na patričné miesta strojov. Potom počas vykonávania činností, napr. pri mazaní stroja, pracovník ihneď po vykonaní činnosti načíta s pomocou čítačky zo štítku identifikáciu mazacieho miesta a zadá množstvo použitého maziva.

Po obídení všetkých strojov a vykonaní všetkých potrebných činností sa pracovník vráti k počítaču a pripojí čítačku cez USB kábel k počítaču. Spustí program Yamatec Oil a nahrá z čítačky údaje o všetkých vykonaných činnostiach. Tým sa proces zápisu nazbieraných údajov výrazne zrýchli a zásadne sa zníži možnosť urobenia chyby pri zápise.

 

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap